Our times – Một thời tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua

“… Trước giờ chưa từng ai nói cho tôi biết

Thì ra lớn lên, bạn chỉ có thể làm một công việc tàm tạm,

Có một mối quan hệ tàm tạm

Và sống một cuộc đời cũng tàm tạm nốt…”

Continue reading

%d bloggers like this: